alt

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden,overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Aqturion BV goederen en/of diensten van welke aard dan ook aanopdrachtgever levert.

b. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover dezeschriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

2. Totstandkoming opdracht

a. Een offerte van Aqturion is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door Aqturion uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Aqturion toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

c. Aqturion heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

3. Rechten en verplichtingen van Aqturion

a.Aqturion zal zich inspannen om de opdracht naar besteinzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemmingmet de eisen van goed vakmanschap en degedragsregels van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Aqturion kan echter niet garanderen dat hetdoor opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doelof beoogde resultaat wordt bereikt.

b.Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van deopdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die devoortgang van de opdracht of het resultaat daarvannegatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Aqturion enopdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk inkennis stellen.

c.Indien de voor de uitvoering van de opdrachtnoodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever,niet tijdig of niet in overeenstemming met de afsprakenter beschikking van Aqturion staat of indienopdrachtgever op andere wijze niet aan haarverplichtingen voldoet, heeft Aqturion het recht deuitvoering van de opdracht op te schorten en om dedaardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijketarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

d.Aqturion heeft het recht om de door haar ingezetteadviseur(s) of medewerker(s) te vervangen.

4. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat: Aqturion tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die het voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft; alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk worden gemeld; de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;

b. Opdrachtgever zal Aqturion vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van Aqturion daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

5. Aanpassingen van de (inhoud van de) opdracht

a. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

b. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdr acht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Aqturion het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

6. Vertrouwelijkheid

Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqturion aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Aqturion.

7. Duur en beëindiging van de opdracht

a. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.

b. Aqturion zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Aqturion, geeft over- schrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-) termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

c. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voorzover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

d. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Aqturion tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde fa cturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

e. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Aqturion is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

8. Tarieven en kosten

a. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van Aqturion worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt Aqturion eenmaal per maand een (voorschot-) factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.

b. Overschrijding van de in de offerte begrote tijdbesteding of overige kosten met ten hoogste 10% van die begrote tijdbesteding of kosten zal, zonder voorafgaand overleg, aan de opdrachtgever worden gedeclareerd. Overschrijding boven de 10% van de begrote tijdbesteding of kosten zal alleen tot declaratie leiden indien daartoe met de opdr achtgever overeenstemming is bereikt.

c. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die Aqturion noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

9. Betaling

a. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Aqturion steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door Aqturion aangegeven rekeningnummer.

b. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Aqturion de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan ve rschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

c. Aqturion heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Aqturion aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volled ig zal (kunnen) nakomen.

10. Aansprakelijkheid

a. Aqturion en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van Aqturion en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Aqturion voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Aqturion in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

b. Aqturion en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Aqturion en de door Aqturion in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.

c. De aansprakelijkheid van Aqturion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Aqturion onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Aqturion ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Aqturion in staat stelt adequaat te reageren.

d. Aqturion is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Aqturion.e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aqturion meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Aqturion vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

11. Intellectuele eigendomrechten

a. Tenzij Aqturion en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Aqturion volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.

b. Aqturion verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqturion is het opdrachtgever niet toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechte lijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

a. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en /of opdrachten of overeenkomsten waarop de ze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

b. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en Aqturion, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s- Hertogenbosch.

Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzijn, conformeert Aqturion zich aan de gedragsregels van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

 

Aqturion BV

Nachtegaalslaantje 1

5211 LE 's-Hertogenbosch